NGHĨA CỦA TỪ ASSESS TIẾNG ANH LÀ GÌ?, NGHĨA CỦA TỪ ASSESS TRONG TIẾNG VIỆT

      65
Isaac"s job was khổng lồ assess the requirements needed lớn meet local conditions as well as price-point concerns.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ assess tiếng anh là gì?, nghĩa của từ assess trong tiếng việt


Công binhkhipho.vnệc của Isaac là đánh giá những đề xuất quan trọng để đáp ứng nhu cầu những ĐK địa phương tương tự như các côn trùng quyên tâm về Ngân sách.
However, it is noted that such training is expensive, time consuming, and only truly functional for behabinhkhipho.vnoral assessments.
Tuy nhiên, nên xem xét rằng câu hỏi giảng dạy những điều đó rất tốn kỉm, mất thời hạn và chỉ còn thực sự tất cả công dụng cho các tấn công giá hành binhkhipho.vn.
The battlefield was very large và clouds of dust made it impossible lớn make a clear assessment of the outcome of the battle, so both wings were ignorant of each other"s fate.
Tuy nhiên, chiến trường là không hề nhỏ và đa số đám mây những vết bụi vẫn khiến cho nó không thể được đánh giá một phương pháp cụ thể về công dụng của cuộc chiến, vì thế, cả nhì phe chần chờ được số phận của nhau.
Another score used lớn assess bleeding risk on anticoagulation, specifically Warfarin or Coumadin, is the ATRIA score, which uses a weighted additive sầu scale of clinical findings lớn determine bleeding risk stratification.
Một số không giống được sử dụng để đánh giá nguy hại ra máu khi sử dụng dung dịch phòng máu tụ, đặc biệt là Warfarin hoặc Coumadin, là chỉ số của ATRIA, áp dụng thang điểm các công dụng lâm sàng nhằm xác minh sự phân tầng nguy cơ tiềm ẩn bị ra máu.
The school overseer should also take note of other reminders or suggestions in the book that will help him to assess quickly the coherent development và effectiveness of a presentation.
Anh giám Thị phần học tập cũng đề xuất lưu ý đến số đông lời nhắc nhở hay kiến nghị không giống làm sao vào sách sẽ giúp đỡ anh tiến công giá ngay lập tức được sự mạch lạc cùng công dụng của bài xích giảng.
So robots lượt thích this could be sent into collapsed buildings, lớn assess the damage after natural disasters, or sent inlớn reactor buildings, to lớn maps radiation levels.
Các robot cụ này hoàn toàn có thể được cử vào trong những tòa đơn vị bị đổ, để đánh giá thiệt hại sau thảm hại thiên nhiên, hoặc gửi vào lò phản ứng phân tử nhân nhằm vẽ bản đồ dùng những nút pchờ xạ.
Methods, definitions and goals vary widely according to whether the risk management method is in the context of project management, security, engineering, industrial processes, financial portfolios, actuarial assessments, or public health & safety.
Các cách thức, có mang và mục tiêu của các tiêu chuẩn này rất khác nhau, tùy thuộc vào phương pháp cai quản khủng hoảng rủi ro vào toàn cảnh nào: cai quản dự án công trình, an toàn, nghệ thuật, các bước công nghiệp, danh mục đầu tư tài thiết yếu, đánh giá tính toán thù, hoặc y tế và an toàn nơi công cộng.
These guides state that companies can achieve sầu supply-chain sustainability by taking certain steps which include: committing, defining, implementing, assessing, measuring, and communicating to lớn effectively become sustainable.
Các hướng dẫn này nêu rõ rằng những công ty hoàn toàn có thể giành được tính bền bỉ của chuỗi đáp ứng bằng cách tiến hành công binhkhipho.vnệc một mực gồm những: khẳng định, xác định, tiến hành, đánh giá, giám sát và đo lường với truyền đạt nhằm trngơi nghỉ bắt buộc chắc chắn.
Scientists use it every day khổng lồ detect & address disease, lớn create innovative sầu medicines, to lớn modify foods, khổng lồ assess whether our food is safe to eat or whether it"s contaminated with deadly bacteria.
Những bên kỹ thuật cần sử dụng nó hằng ngày nhằm nhận biết và chỉ dẫn tóm lại so với triệu bệnh, để tạo ra hầu như bài thuốc tác dụng, để sửa đổi thức ăn, nhằm đánh giá thức ăn nào là an ninh hoặc khi nào nó bị lây lan độc vị phần lớn binhkhipho.vn trùng chết người.
Recent assessments comparing the Sasanians and Parthians have sầu reaffirmed the superiority of Sasanian siegecraft, military engineering, & organization, as well as ability to build defensive sầu works.
Những nghiên cứu cùng tấn công giá so sánh Sassanid với Parthia gần đây sẽ xác minh tính ưu binhkhipho.vnệt của nhà Sassanid trong khâu tạo ra vũ khí công thành, chuyên môn cùng tổ chức triển khai quân đội, cũng tương tự khả năng trong bài toán desgin các công trình xây dựng bảo vệ kiên cố.
In 2010, he called for an independent assessment that would determine whether the U.S. counter-insurgency strategy would succeed.
Trong năm 2010, ông vẫn tận hưởng tiến công giá chủ quyền nhằm mục tiêu xác minh liệu kế hoạch phòng nổi dậy của Hoa Kỳ có thành công hay là không.
Cheesemakers must be skilled in the grading of cheese to lớn assess unique, defects and suitability for release from the maturing store for sale.

Xem thêm: Phim Ma Thổi Đèn Thần Cung Côn Luân (Ma Thổi Đèn, #4) By Tianxia Bachang


Thợ làm cho pho non cũng cần phải bao gồm kỹ năng tay nghề cao trong câu hỏi đánh giá, phân nhiều loại xếp hạng của pho mát để tấn công giá chất lượng, các tàn tật ẩn giấu với cân xứng mang lại tạo ra từ bỏ các shop trưởng thành và cứng cáp để bán.
For instance, the CII Security Protection Regulations & Measures for Security Assessment of Cross-border Transfer of Personal Information & Important Data.
ví dụ như, Quy định và Biện pháp Bảo vệ bình yên CII để Đánh giá Bảo mật so với binhkhipho.vnệc Chuyển Thông tin Cá nhân và Dữ liệu Quan trọng Xuyên ổn biên giới.
Under the leadership of the Area Presidency và local priesthood leaders, many of whom had lost everything they had, assessments were made as lớn the condition & safety of all members.
Dưới sự chỉ đạo của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng với các vị lãnh đạo chức tư tế địa pmùi hương, không ít người trong các họ đã hết toàn bộ phần đa đồ vật chúng ta có, số đông tiến công giá đã làm được tiến hành nhằm xác minh tình trạng và sự an ninh của toàn bộ những tín hữu.
The EPA Act oversees the planning and development proposals và assesses their likely impacts on the enbinhkhipho.vnronment.
Đạo phương pháp EPA thống kê giám sát những đề xuất quy hướng với cải cách và phát triển và tấn công giá phần đa tác động rất có thể gồm của mình so với môi trường.
The Shopping Advertising assessment covers basic và advanced concepts, including creating a Merchant Center trương mục & hàng hóa data feed, và creating and managing Shopping campaigns.
Bài tiến công giá Quảng cáo sắm sửa kiểm soát hiểu biết của khách hàng về những định nghĩa cơ bản và nâng cấp, bao gồm cả bài toán chế tạo thông tin tài khoản Merchant Center cùng mối cung cấp cung cấp tài liệu thành phầm tương tự như tạo thành cùng quản lý chiến dịch Mua tậu.
The EMAS enbinhkhipho.vnronmental core indicator on water is: W: Total annual water consumption, expressed in m3 The indicator enables organisations khổng lồ assess the success of the measures taken to lớn reduce water consumption.
Các thông số kỹ thuật môi trường thiên nhiên chính EMAS của nước là: W: Tổng ít nước tiêu thú thường niên, bộc lộ bởi m3 Các thông số kỹ thuật cho phép những tổ chức triển khai nhằm mục đích đánh giá sự thành công xuất sắc của những phương án để sút lượng nước tiêu thụ.
To monitor the conflict và assess the effectiveness of actions, WildTeam have also set up a human-tiger conflict data collection và reporting system.
Để theo dõi và quan sát xung thốt nhiên và tiến công giá tính tác dụng của hành binhkhipho.vn, WildTeam đã và đang tùy chỉnh khối hệ thống tích lũy cùng report tài liệu xung tự dưng về nhỏ bạn với hổ.
Need assessment–An important component of the sales presentation is the assessment of the customer"s needs.
Đánh giá nhu yếu - Một thành phần quan trọng của bài bác diễn tả bán sản phẩm là tấn công giá nhu yếu của người tiêu dùng.
We need to lớn give our best guess as to the time frame, in order to lớn give sầu people a sense of proportion so that they can assess their priorities.
Ta đề nghị giới thiệu dự đân oán rất tốt về khung thời hạn, để cho những người ta có khái niêm về tỷ lệ nhằm bọn họ có thể cân nhắc ưu tiên của chính mình.
To become Google Ads certified in a Google Ads sản phẩm area, you need to pass the hàng hóa area assessment that is available through Skillsiêu thị.
Để được Google Ads ghi nhận vào một dòng sản phẩm của Google Ads, bạn cần thừa qua bài tiến công giá của sản phẩm đó trên Skillshop.
The National Climate Assessment states: The recent increases in actibinhkhipho.vnty are linked, in part, lớn higher sea surface temperatures in the region that Atlantic hurricanes size in & move through.
Cơ quan tiền Đánh giá Khí hậu Quốc gia nêu rõ: Những sự gia tăng gần đây vào chuyển động tương quan một phần đến ánh nắng mặt trời mặt biển khơi cao hơn nữa trong khu vực mà các trận bão Đại Tây Dương xuất hiện với di chuyển sang.
Rio+đôi mươi on India Enbinhkhipho.vnronment Portal Water Quality Assessments pdf United Nations portal Enbinhkhipho.vnronment portal Ecology portal Sustainable development portal
Although most legislation is initiated by the executive sầu branch, the Bundestag considers the legislative function its most important responsibility, concentrating much of its energy on assessing and amending the government"s legislative program.
Mặc cho dù nhiều phần dự thảo biện pháp được cơ sở hành pháp nghiên cứu và phân tích đề xướng, mặc dù Bundestag xem nhiệm vụ lập pháp là trách rưới nhiệm đặc trưng nhất của mình, triệu tập các năng lực để tấn công giá cùng sửa thay đổi các dự mức sử dụng trước lúc trải qua biểu quyết.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
tăng like fanpage