Máy Ảnh Olympus Cũ

      13
contact gmail.com

quý khách đến số 261 Hồng Bàng đã thấy biển hiệu đèn led của shop Nhiếp Ảnh, quý khách hàng để xe ngay mong thang sẽ có được nhân viên trông xe miễn phí, nhìn thẳng lên trên cầu thang là thấy shop.

bán sản phẩm T2-T7: 09h-20h bán sản phẩm Chủ Nhật: 10h-14h bảo hành - thay đổi trả: sau 13h mỗi ngày Đường lớn 2d ít lúc kẹt xe. Xe hơi được phép đậu 9h - 16h từng ngày


*

*
var APP_URL = "https://binhkhipho.vn/"; var APP_ASSETS = "https://binhkhipho.vn/assets/"; /*! jQuery v3.5.1 | (c) JS Foundation và other contributors | jquery.org/license */!function(e,t)"use strict";"object"==typeof module&&"object"==typeof module.exports?module.exports=e.document?t(e,!0):function(e)if(!e.document)throw new Error("jQuery requires a window with a document");return t(e):t(e)("undefined"!=typeof window?window:this,function(C,e){"use strict";var t=<>,r=Object.getPrototypeOf,s=t.slice,g=t.flat?function(e)return t.flat.call(e):function(e)return t.concat.apply(<>,e),u=t.push,i=t.indexOf,n=,o=n.toString,v=n.hasOwnProperty,a=v.toString,l=a.call(Object),y=,m=function(e)return"function"==typeof e&&"number"!=typeof e.nodeType,x=function(e)return null!=e&&e===e.window,E=C.document,c=type:!0,src:!0,nonce:!0,noModule:!0;function b(e,t,n)E).createElement("script");if(o.text=e,t)for(r in c)(i=tfunction w(e)return null==e?e+"":"object"==typeof evar f="3.5.1",S=function(e,t)return new S.fn.init(e,t);function p(e){var t=!!e&&"length"in e&&e.length,n=w(e);return!m(e)&&!x(e)&&("array"===n||0===t||"number"==typeof t&&0+~>|"+M+")"+M+"*"),U=new RegExp(M+"|>"),X=new RegExp(F),V=new RegExp("^"+I+"$"),G=$)","i"),Y=/HTML$/i,Q=/^(?:input|select|textarea|button)$/i,J=/^hd$/i,K=/^<^{>+{s*+)|(w+)|.(+))$/,ee=/<+~>/,te=new RegExp("\\<\da-fA-F>1,6"+M+"?|\\(<^\r\n\f>)","g"),ne=function(e,t)(n>10,re=/(<-x1fx7f>|^-?d)|^-$|<^-x1fx7f-uFFFFw->/g,ie=function(e,t)return t?""===e?"ufffd":e.slice(0,-1)+"\"+e.charCodeAt(e.length-1).toString(16)+" ":"\"+e,oe=function()T(),ae=be(function(e)return!0===e.disabled&&"fieldset"===e.nodeName.toLowerCase(),dir:"parentNode",next:"legend");tryH.apply(t=O.call(p.childNodes),p.childNodes),t.nodeTypecatch(e)H=apply:t.length?function(e,t)L.apply(e,O.call(t)):function(e,t)var n=e.length,r=0;while(e=t);e.length=n-1function se(t,e,n,r)1!==p&&9!==p&&11!==p)return n;if(!r&&(T(e),e=efunction ue()var r=<>;return function e(t,n)return r.push(t+" ")>b.cacheLength&&delete e,e=nfunction le(e)return e=!0,efunction ce(e)var t=C.createElement("fieldset");tryreturn!!e(t)catch(e)return!1finallyt.parentNode&&t.parentNode.removeChild(t),t=nullfunction fe(e,t)"),r=n.length;while(r--)b.attrHandle>=tfunction pe(e,t)var n=t&&e,r=n&&1===e.nodeType&&1===t.nodeType&&e.sourceIndex-t.sourceIndex;if(r)return r;if(n)while(n=n.nextSibling)if(n===t)return-1;return e?1:-1function de(t)return function(e)return"input"===e.nodeName.toLowerCase()&&e.type===tfunction he(n)return function(e)var t=e.nodeName.toLowerCase();return("input"===tfunction ge(t)return function(e)function ve(a)return le(function(o)return o=+o,le(function(e,t)var n,r=a(<>,e.length,o),i=r.length;while(i--)e>&&(e=!(t=e))))function ye(e)return e&&"undefined"!=typeof e.getElementsByTagName&&efor(e in d=se.support=,i=se.isXML=function(e)e).documentElement;return!Y.test(t,T=se.setDocument=function(e)a.msMatchesSelector))&&ce(function(e)d.disconnectedMatch=c.call(e,"*"),c.call(e,":x"),s.push("!=",F)),v=v.length&&new RegExp(v.join(",se.matches=function(e,t)return se(e,null,null,t),se.matchesSelector=function(e,t)!v.test(t)))trycatch(e)N(t,!0)return 0":dir:"parentNode",first:!0," ":dir:"parentNode","+":dir:"previousSibling",first:!0,"~":dir:"previousSibling",preFilter:ATTR:function(e),CHILD:function(e)return e<1>=e<1>.toLowerCase(),"nth"===e<1>.slice(0,3)?(e<3>,PSEUDO:function(e)"":n&&X.test(n)&&(t=h(n,!0))&&(t=n.indexOf(")",n.length-t)-n.length)&&(e<0>=e<0>.slice(0,t),e<2>=n.slice(0,t)),e.slice(0,3)),filter:{TAG:function(e)var t=e.replace(te,ne).toLowerCase();return"*"===e?function()return!0:function(e)return e.nodeName&&e.nodeName.toLowerCase()===t,CLASS:function(e),ATTR:function(n,r,i)height(C);S.find=d,S.expr=d.selectors,S.expr<":">=S.expr.pseudos,S.uniqueSort=S.unique=d.uniqueSort,S.text=d.getText,S.isXMLDoc=d.isXML,S.contains=d.contains,S.escapeSelector=d.escape;var h=function(e,t,n)var r=<>,i=void 0!==n;while((e=e)&&9!==e.nodeType)if(1===e.nodeType)if(i&&S(e).is(n))break;r.push(e)return r,T=function(e,t)for(var n=<>;e;e=e.nextSibling)1===e.nodeType&&e!==t&&n.push(e);return n,k=S.expr.match.needsContext;function A(e,t)return e.nodeName&&e.nodeName.toLowerCase()===t.toLowerCase()var N=/^:x20 f>*)*/?>(?:|)$/i;function D(e,n,r){return m(n)?S.grep(e,function(e,t)return!!n.call(e,t,e)!==r):n.nodeType?S.grep(e,function(e)return e===n!==r):"string"!=typeof n?S.grep(e,function(e){return-1)<^>>*|#(+))$/;(S.fn.init=function(e,t,n){var r,i;if(!e)return this;if(n=n||j,"string"==typeof e){if(!(r=""===e&&3x20 f>*)/i,he=/^$|^module$|/(?:java|ecma)script/i;ce=E.createDocumentFragment().appendChild(E.createElement("div")),(fe=E.createElement("input")).setAttribute("type","radio"),fe.setAttribute("checked","checked"),fe.setAttribute("name","t"),ce.appendChild(fe),y.checkClone=ce.cloneNode(!0).cloneNode(!0).lastChild.checked,ce.innerHTML="x",y.noCloneChecked=!!ce.cloneNode(!0).lastChild.defaultValue,ce.innerHTML="",y.option=!!ce.lastChild;var ge=thead:<1,"","
">,col:<2,"","
">,tr:<2,"","
">,td:<3,"","
">,_default:<0,"","">;function ve(e,t)function ye(e,t){for(var n=0,r=e.length;n","">);var me=/<|&#?w+;/;function xe(e,t,n,r,i)for(var o,a,s,u,l,c,f=t.createDocumentFragment(),p=<>,d=0,h=e.length;d)var be=/^key/,we=/^(?:mouse|pointer|contextmenu|drag|drop)|click/,Te=/^(<^.>*)(?:.(.+)|)/;function Ce()return!0function Ee()return!1function Se(e,t)return e===function()tryreturn E.activeElementcatch(e)()==("focus"===t)function ke(e,t,n,r,i,o)function Ae(e,i,o)o?(Y.set(e,i,!1),S.event.add(e,i,namespace:!1,handler:function(e)var t,n,r=Y.get(this,i);if(1&e.isTrigger&&this)else r.length&&(Y.set(this,i,value:S.event.trigger(S.extend(r<0>,S.Event.prototype),r.slice(1),this)),e.stopImmediatePropagation()))):void 0===Y.get(e,i)&&S.event.add(e,i,Ce)S.event=global:,add:function(t,e,n,r,i)var o,a,s,u,l,c,f,p,d,h,g,v=Y.get(t);if(V(t)),remove:function(e,t,n,r,i)var o,a,s,u,l,c,f,p,d,h,g,v=Y.hasData(e)&&Y.get(e);if(v&&(u=v.events))l=(t=(t,dispatch:function(e),handlers:function(e,t)this)if(1===l.nodeType&&("click"!==e.type,addProp:function(t,e)Object.defineProperty(S.Event.prototype,t,enumerable:!0,configurable:!0,get:m(e)?function()if(this.originalEvent)return e(this.originalEvent):function()if(this.originalEvent)return this.originalEvent,set:function(e)Object.defineProperty(this,t,enumerable:!0,configurable:!0,writable:!0,value:e)),fix:function(e)return e?e:new S.Event(e),special:load:noBubble:!0,click:setup:function(e),trigger:function(e)var t=this,_default:function(e)var t=e.target;return pe.test(t.type)&&t.click&&A(t,"input")&&Y.get(t,"click"),beforeunload:postDispatch:function(e)void 0!==e.result&&e.originalEvent&&(e.originalEvent.returnValue=e.result),S.removeEvent=function(e,t,n)e.removeEventListener&&e.removeEventListener(t,n),S.Event=function(e,t)void 0===e.defaultPrevented&&!1===e.returnValue?Ce:Ee,this.target=e.target&&3===e.target.nodeType?e.target.parentNode:e.target,this.currentTarget=e.currentTarget,this.relatedTarget=e.relatedTarget):this.type=e,t&&S.extend(this,t),this.timeStamp=e&&e.timeStamp,S.Event.prototype=constructor:S.Event,isDefaultPrevented:Ee,isPropagationStopped:Ee,isImmediatePropagationStopped:Ee,isSimulated:!1,preventDefault:function()var e=this.originalEvent;this.isDefaultPrevented=Ce,e&&!this.isSimulated&&e.preventDefault(),stopPropagation:function()var e=this.originalEvent;this.isPropagationStopped=Ce,e&&!this.isSimulated&&e.stopPropagation(),stopImmediatePropagation:function()var e=this.originalEvent;this.isImmediatePropagationStopped=Ce,e&&!this.isSimulated&&e.stopImmediatePropagation(),this.stopPropagation(),S.each(altKey:!0,bubbles:!0,cancelable:!0,changedTouches:!0,ctrlKey:!0,detail:!0,eventPhase:!0,metaKey:!0,pageX:!0,pageY:!0,shiftKey:!0,view:!0,"char":!0,code:!0,charCode:!0,key:!0,keyCode:!0,button:!0,buttons:!0,clientX:!0,clientY:!0,offsetX:!0,offsetY:!0,pointerId:!0,pointerType:!0,screenX:!0,screenY:!0,targetTouches:!0,toElement:!0,touches:!0,which:function(e)var t=e.button;return null==e.which&&be.test(e.type)?null!=e.charCode?e.charCode:e.keyCode:!e.which&&void 0!==t&&we.test(e.type)?1&t?1:2&t?3:4&t?2:0:e.which,S.event.addProp),S.each(focus:"focusin",blur:"focusout",function(e,t)S.event.special=setup:function()return Ae(this,e,Se),!1,trigger:function()return Ae(this,e),!0,delegateType:t),S.each(mouseenter:"mouseover",mouseleave:"mouseout",pointerenter:"pointerover",pointerleave:"pointerout",function(e,i)S.event.special=delegateType:i,bindType:i,handle:function(e)(e.type=r.origType,t=r.handler.apply(this,arguments),e.type=i),t),S.fn.extend(on:function(e,t,n,r)return ke(this,e,t,n,r),one:function(e,t,n,r)return ke(this,e,t,n,r,1),off:function(e,t,n));var Ne=/
tăng like fanpage | LOTO188 CITY